صبر کنید...
پولر برای کاربران رایگان است و هیچ هزینه آشکار و پنهایی برای هیچ یک از اعضای پولری در کار نیست. ولی اگر بعنوان کارفرما نیاز دارید پروژه ای در پولر تعریف کنید و یا با ما در زمینه های مختلف تحقیقات بازاریابی همکاری داشته باشید، میتوانید با پرداخت هزینه 200 هزار تومان بعنوان حق مشاوره جلسه اول ، زمانی را برای این موضوع تنظیم کنید.